بایگانی‌های داستان نویسی - شوشترنامه
شوشتر میزبان برگزاری جشنواره ملی داستان ایرانی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شوشتر میزبان برگزاری جشنواره ملی داستان ایرانی

دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی داستان ایرانی گفت: جشنواره ملی داستان ایرانی برای اولین بار در کشور در شوشتر برگزار می‌شود.