دوشنبه 20 شهريور 96 - 16:39
کد خبر: 14170
صفحه اصلي » سرويس شوشتر

در اقدامي عجيب
سه عضو علي البدل شوراي شهر شرافت هم انصراف دادند

*معاون فرماندار شوشتر در گفت و گوي اختصاصي با شوشترنامه اظهار كرد: دو عضو شوراي شهر شرافت استعفا مرده اند و پس از رايزني با آنها حاضر به پس گرفتن استعفاي خود نيستند.

معاون فرماندار شوشتر در گفت و گوي اختصاصي با شوشترنامه اظهار كرد: دو عضو شوراي شهر شرافت استعفا مرده اند و پس از رايزني با آنها حاضر به پس گرفتن استعفاي خود نيستند.

محمدحسن كجباف افزود: براي جايگزيني اعضاي دائم و اصلي با اعضاي علي البدل هماهنگي صورت گرفت تا جايگزين اعضاي مستعفي شوند، ولي اعضاي علي البدل(سه نفر) حاضر به پذيرش نشدند.

وي عنوان كرد: فرمانداري طبق قانون بايد ٢٤ساعت پس از استعفا اين مهم را به شوراي حل اختلاف تقديم كند و به اين دليل اعضاي اصلي و علي البدل تنها تا فردا براي بازپس گرفتن استعفاي خود وقت دارند.