برگزاری جشن نسیم مهر در شهرستان شوشتر

9 خرداد 97 | 14:53

درابتدای این جشن خسروطرفی رییس زندان شوشترباآرزوی قبولی طاعات وعبادات میهمانان ومدعوین گفت:همه مادرقبال وضعیت معیشتی خانواده های زندانیان بدون درنظرگرفتن نوع جرم ، مسئول هستیم وبرتوجه همه نهادهای خدماتی به وضعیت اقتصادی، فرهنگی واجتماعی آنان تاکیدکرد.

وی درادامه افزود:بابرنامه ریزی واقدام موثربایستی باشتاب بیشترزمینه خدمت رسانی به خانواده های زندانیان فراهم گرددزیرااین امرباعث جلوگیری ازبحران وآسیب های فردی واجتماعی این خانواده هامی شود.

عیسی پورسلیمی دادستان شوشترنیزضمن تقدیرازانجمن حمایت اززندانیان وخیرین گفت:تحقق اهداف وتقویت این نهادحمایتی مستلزم عزم ملی تمامی مسئولین ودست اندرکاران درحوزه های مختلف است.

دادستان شوشترنگاه حاکم برانجمن حمایت اززندانیان رانشات گرفته ازفضای همدلی وتحسین برانگیزدانست وتصریح کرد:ازلحاظ قانونی بسترهای مناسبی درجهت درآمدزایی وفعالیت های اقتصادی درانجمن وجودداردکه بایدباتلاش مضاعف کارگاه هایی جهت اشتغال خانواده های زندانیان ایجادشود.

پورسلیمی گفت:اگرزمینه اشتغال خانواده های زندانیان درکارگاه های تولیدی فراهم شودهم انجمن می تواندنیازهای مادی دیگرخانواده هاراتامین کندوهم خانواده های شاغل ازکمک مالی بی نیازمی شوند. درادامه مراسم به یکی ازفرزندان مددجوکه درمسابقات قرآنی کسب مقام نمودیک دستگاه قلم قرآنی ازطرف انجمن حمایت اززندانیان شوشتراهداگردید.


ارسال از طریق پیامک

ارسال به فیس بوک

ارسال به توئیتر